LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Article 2

Definicions

Als efectes d’aquesta llei, s’entén per:

 1. a) Transparència: l’acció proactiva de l’Administració de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els assumptes públics.

La nostra visió

Els nostres valors

Punt 5. Una entitat transparent, èticament finançada i sostenible.

La transparència

ens dona

solidesa

Preàmbul (LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern)

 1. La Llei té com a principal àmbit subjectiu d’aplicació les administracions públiques de Catalunya, noció que inclou l’Administració de la Generalitat i els ens locals, així com tots els organismes i entitats de naturalesa administrativa dependents o vinculats a aquestes administracions. Tanmateix,  (…)l’àmbit d’aplicació de la Llei s’estén també a les organitzacions, associacions i fundacions els ingressos de les quals provenen de manera significativa de subvencions o ajuts públics, així com a la regulació del Registre de grups d’interès amb la finalitat que els ciutadans puguin identificar les persones que actuen com a tals i conèixer les relacions que tenen amb l’Administració en defensa d’interessos concrets, així com les regles ètiques a les quals han d’ajustar el capteniment.

Principis ètics i regles de conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts han d’adequar la seva activitat, i efectes d’un eventual incompliment d’aquests principis

DOCUMENTS VIGENTS

Escriptures Registrades a març 2013. Estatuts – Patronat – Delegació de poders

Inscripció com a Fundació (núm.2696)

Inscripció nous estatuts resolució Justícia agost 13

Inscripció nou patronat (gener 2021)

Declaració responsable % dret de vot del Patronat

Declaració responsable relació laboral patrones

Resolució-actualització grup interès TRESC – dades 2022

Certificat llei 49-2002 de 2023

Delegació de facultats 2021

Pla d’igualtat

Relació dels ajuts i subvencions dels darrers 5 anys i estat dels cobraments a 30 de setembre de 2022

Inventari del capital escripturat

Contracte pis DECIDEIX

CONVENIS VIGENTS

Conveni Aj. Palafrugell Espai Servei Prelaboral

Conveni Aj. Palafrugell espai BiciTRESC

Conveni Associació Clúster Èxit

Associació Hàbitats

Conveni de col·laboració amb l’empresa MASE

INSCRIPCIONS SERVEIS

Registre FundacióTRESC-entitat

Registre Servei Prelaboral del Baix Empordà

Registre Servei Ocupacional d’Inserció _SOI Pontó_

Suport a l’Autonomia a la Pròpia LLar_malatia mental

Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar _discapacitat física

Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar_discapacitat intel·lectual

Registre pis DECIDEIX

INFORMACIÓ ANY 2022

Certificat llei 49-2002 de 2022

Resolució modificada SPL i SOI 2020-2022

Resolució COSPE 2021-2022

Resolució Singulars 2021 (execució 2022)

Quadre resum serveis 2022

Memòria 2022

Memòria econòmica 2022

Comptes anuals 2022

Informe Auditoria 2022

Gràfics dades econòmiques 2022

INFORMACIÓ ANY 2021

Certificat llei 49-2002 de 2021

Resolució COSPE 2021-2022

Resolució IRPF 2020- execució 2021

Resolució Agència de l’Habitatge 2021

Resolució Singulars 2020

Resolució SIOAS 2021

Resolució Salut 2021

Resolució Acollida i inclusió de joves en risc d’exclusió 2020-2021_Dipsalut

Resolució Violència masclista (COSPE 2021)

Resolució modificada SOI – SPL 2020-2022

Quadre resum serveis 2021

Memòria 2021

Memòria econòmica 2021

Comptes anuals 2021

Informe Auditoria 2021

Gràfics dades econòmiques 2021

INFORMACIÓ ANY 2020

Certificat llei 49-2002 de 2020

Resolució COSPE 2019-2022

Resolució IRPF 2019- execució 2020

Resolució Agència de l’Habitatge 2020

Resolució Singulars 2020

Resolució SIOAS 2020

Resolució  Condicions i Estils  de Vida 2020 _Dipsalut

Resolució Acollida i inclusió de joves en risc d’exclusió 2020-2021_Dipsalut

Resolució  Igualtat d’Oportunitats (COSPE 2020)

Resolució modificada SOI- SPL 2020-2022

Quadre resum serveis 2020

Memòria 2020

Memòria econòmica 2020

Comptes anuals 2020

Informe Auditoria 2020

Gràfics dades econòmiques 2020

INFORMACIÓ ANY 2019

Conveni Fundació la Caixa 2019-2020

Resolució IRPF 2018- execució 2019

Resolució Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar 2019

Resolució Agència Habitatge 2019

Resolució BiciTresc Aj.de Platja d’Aro 2019

Resolució Inserta Empleo 2019

Resolució Acollida i inclusió social joves emigrats sols 2019_ Dipsalut

Resolució Condicions i estils de vida 2019_ Dipsalut

Resolució SIOAS 2019

Resolució COSPE 2019-2022

Resolució cessió espais Aj. de Girona

Certificat llei 49-2002 de 2019

Quadre resum serveis 2019

Memòria 2019

Memòria econòmica 2019

Comptes anuals 2019

Informe Auditoria 2019

Gràfics dades econòmiques 2019

ORDRE JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s’estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d’utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.

Article 5

Tipologia de les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública segons el Pla de comptabilitat

5.4 S’entén per entitats de dimensió reduïda aquelles que durant dos exercicis consecutius compleixin, en la data de tancament de cadascun, dues de les tres condicions següents:

 1. a) Que el total de les partides de l’actiu no superi el milió d’euros.                     Fundació TRESC 2019_ 1.291.044€                                                                                  Fundació TRESC 2018_ 687.461€
 2. b) Que l’import del volum anual d’ingressos ordinaris no superi els dos milions d’euros.                                                                                                                     Fundació TRESC 2019_804.526€                                                                              Fundació TRESC 2018_544.810€        
 3. c) Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l’exercici no sigui superior a deu.                                                                                                          Fundació TRESC 2019_20 treballadors/es                                                                  Fundació TRESC 2018_19 treballadors/es       

INFORMACIÓ ANY 2018

Certificatllei49-2002de2018-abril-desembre

Resolució Agència Habitatge 2018

Contracte Asociación Inserta Empleo 2018

Agència Catalana de la Joventut

Associació Hàbitats

Fundació Bancària la Caixa. Projecte BiciTRESC execució2019

Resolució definitiva Ig. d’oportunitats 2018

Resolució SIOAS 2018-2019 definitiva

Resolució Garantia Juvenil-Singulars 2018-2019

Resolució IRPF 2017 -execució 2018

Quadre resum serveis i finançament 2018

Memòria 2018

Presentació comptes anuals 2018

Informe Auditoria 2018

Gràfics dades econòmiques 2018

Article 7 (ORDRE JUS/152/2018)

7.1 Les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública, sigui quina sigui la seva dimensió, estan obligades a fer públiques les dades següents:

 1. a) Activitats.
 2. b) Adreces de correu postal i electrònic.
 3. c) Composició dels òrgans de govern i de l’equip directiu.
 4. d) Estats financers i memòria econòmica.
 5. e) Estatuts.
 6. f) Estructura directiva i de govern.
 7. g) Estructura organitzativa.
 8. h) Fins o finalitats.
 9. i) Missió de l’entitat.
 10. j) Resultat de les activitats acomplertes.
 11. k) Web.

7.2 En el supòsit que les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública estiguin inscrites en el Registre de grups d’interès de Catalunya o en altres registres de grups d’interès, també han de fer constar en el seu lloc web l’identificador que tinguin assignat per aquest concepte.

8.2 Les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública de dimensió reduïda que reben fons públics han de fer públiques les dades enumerades a l’article 7 i, a més, les següents:

 1. a) El balanç social.
 2. b) El col·lectiu de persones beneficiàries ateses.
 3. c) Els concursos, els contractes i les licitacions.
 4. d) El programa i la memòria anual d’activitats.

INFORMACIÓ ANY 2017

Memòria d’activitats 2017

Quadre resum serveis i finançament 2017

Resolució Convocatòria Ordinària per a la concessió de subvencions de projectes i activitats per a entitats del Dep. TSF 2017-2018

Conveni Obra Social la Caixa 2017-2018

Resolució Integrals 2017

Resolució Prog. Singulars des.2016-2017

Resolució SIOAS-06-2017

Contracte Asociación Inserta Empleo 2017-Tallers HHSS-Curs WWEI

Contracte Asociación Inserta Empleo 2017-Curs Sector Serveis i Pràctiques

Resolució Ajuntament Castell-Platja d’Aro 2017

Resolució Agència Habitatge 2017

Resolució conveni Asoc.Española Empleo Apoyo 2017 (IRPF 2016)

Comptes Anuals 2017

Informe Auditoria 2017

Resum-gràfic dades econòmiques 2017

NO EM JUTGIS

INFORMACIÓ ANYS ANTERIORS

Quadre resum activitats 2015

Informe d’Auditoria i Comptes Anuals 2015

Quadre resum activitats 2016

Informe d’Auditoria i Comptes Anuals 2016

Normativa que ens aplica

Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya

Llei 21_2014 protectorat de les fundacions

Llei 38_2003 de subvencions

Llei 22_2015 d’auditoria de comptes

Llei 49_2002 del mecenatge

Llei 19_2014 de transparència

ORDRE JUS/152/2018 transparència de les fundacions

Principis ètics i regles de conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts han d’adequar la seva activitat

RD1_1995_Estatut dels treballadors/es

Llei 31_1995 de prevenció de riscos laborals

Conveni Col·lectiu general de centres i serveis d’atenció a persones amb discapacitat

Reglament intern Fundació Tresc 2018

Llei  orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals

Reglament General de Protecció de Dades (UE 2016/679)

RD 1_2013, text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social

Llei 10_2010 de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme