La missió de la FUNDACIÓ TRESC

Que les persones amb discapacitat intel·lectual i amb trastorn mental puguin optar a treballar a l’empresa ordinària amb els suports que necessitin al llarg de tota la vida laboral (a través de la metodologia de Treball amb Suport) així com gaudir dels espais i dels serveis comunitaris que els ofereix el seu entorn i la possibilitat de viure de forma independent per tal de:

  • Millorar la seva qualitat de vida
  • Participar en la societat en la que viuen en igualtat d’oportunitats i com a ciutadanes de ple dret.

Els nostres valors

Autodeterminació de les persones

Individualitat

Elecció

Respecte

Confidencialitat

Participació activa en el propi entorn social

Inclusió social

Responsabilitat social

Normalització

Igualtat d’oportunitats

Dignitat

La nostra visió

  1. Una entitat en la que el centre són les persones, que treballa per la seva  capacitació, participació i autodeterminació.
  2. Una entitat implicada i arrelada en el seu entorn, que teixeix xarxa amb tots els agents que operen en l’entorn social i que comparteix recursos i utilitza els espais comunitaris.
  3. Una entitat que sempre està en procés de millora contínua, oberta a tots els sectors: educatiu, social, empresarial, cultural,…
  4. Una entitat líder en la inserció laboral de persones amb discapacitat i amb trastorn mental a l’empresa ordinària a través de la metodologia de Treball amb Suport.
  5. Una entitat transparent, èticament finançada i sostenible.

Codi ètic de la Fundació Tresc

Per a la Fundació TRESC regular totes les seves actuacions des de la visió d’una cultura ètica global forma part de la seva mateixa essència.

Aquest Codi Ètic se centra bàsicament en com es gestiona la Fundació a tots nivells -econòmic, RRHH, relacions amb clients, empreses, altres entitats, gestió i seguretat de la informació…-  i guia la seva pràctica professional, posant al centre de les actuacions a les persones destinatàries a qui s’adrecen els diferents serveis amb la finalitat del seu creixement i  millora de la seva qualitat de vida.

Des de la Fundació TRESC l’assumim i l’entenen com a una veritable expressió d’una cultura ètica de compliment obligat.

La Fundació TRESC  aspira a què la seva conducta i la de les persones que hi estiguin vinculades responguin a la legislació vigent i als principis ètics de l’entitat.

Aquest Codi recull  els principis, criteris i normes de conducta per les quals s’han de regir totes les persones de la Fundació en el desenvolupament de les seves activitats professionals, construint entre totes una veritable cultura corporativa positiva.

Aquest Codi es concep com a resultat d’un procés de reflexió constant i obert en totes les seves facetes, també la legislativa, i  s’anirà actualitzant de manera que sigui també una eina que ajudi a anar avançant en la millora i la qualitat de tots els serveis que com a Fundació TRESC anem oferint. Per això és fonamental que sigui un procés compartit entre totes les persones que formen part de la Fundació TRESC de manera que s’incorpori de forma indissoluble en la seva pràctica professional diària.