Article 19

Dret a viure de forma independent i a ser inclòs en la comunitat

Els estats part en aquesta convenció reconeixen el dret en igualtat de condicions de totes les persones amb discapacitat a viure a la comunitat, amb opcions iguals a les de les altres, i han d’adoptar mesures efectives i pertinents per facilitar el ple gaudi d’aquest dret a les persones amb discapacitat i la seva plena inclusió i participació a la comunitat, i han d’assegurar especialment que:

a) Les persones amb discapacitat tinguin l’oportunitat de triar el seu lloc de residència i on i amb qui viure, en igualtat de condicions amb les altres, i no es vegin obligades a viure conformement a un sistema de vida específic;

b) Les persones amb discapacitat tinguin accés a una varietat de serveis d’assistència domiciliària, residencial i altres serveis de suport de la comunitat, inclosa l’assistència personal que sigui necessària per facilitar la seva existència i la seva inclusió a la comunitat, i per evitarne l’aïllament o la separació;

c) Les instal·lacions i els serveis comunitaris per a la població en general estiguin a disposició, en igualtat de condicions, de les persones amb discapacitat i tinguin en compte les seves necessitats.

Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat i protocol facultatiu

Nacions Unides

Lectura fàcil!

Què oferim?

Oferim suport i acompanyament a la persona en els processos de vida independent.

Com ho fem?

Pis assistit DECIDEIX

Impulsat per l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats  (ASJTET) per a joves entre 18 i 21 anys. Pis de transició per tal de treballar tot el procés cap a la vida independent.

Suport en els processos de vida independent

Accions de preparació per a la vida independent (adquisició d’autonomia en tasques domèstiques – cuina, neteja, compra, administració dels diners, cura de la salut, etc.).

Suport en la realització del propi projecte de vida per a persones que volen viure de manera independent.

1

Preparem per a la vida independent a través de l’adquisició d’autonomia en tasques domèstiques – cuina, neteja, compra, administració dels diners, cura de la salut, etc.

2

Donem suport en la realització del propi projecte de vida per a persones que volen viure de manera independent.

3

Facilitem i potenciem la participació en l’entorn comunitari i el suport a la construcció de xarxes socials.