LA NOSTRA VISIÓ I ELS NOSTRES VALORS

Punt 5. Una entitat transparent, èticament finançada i sostenible.

LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Article 2

Definicions

Als efectes d’aquesta llei, s’entén per:

1. a) Transparència: l’acció proactiva de l’Administració de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els assumptes públics.

Preàmbul (LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern)

2. La Llei té com a principal àmbit subjectiu d’aplicació les administracions públiques de Catalunya, noció que inclou l’Administració de la Generalitat i els ens locals, així com tots els organismes i entitats de naturalesa administrativa dependents o vinculats a aquestes administracions. Tanmateix,  (…)l’àmbit d’aplicació de la Llei s’estén també a les organitzacions, associacions i fundacions els ingressos de les quals provenen de manera significativa de subvencions o ajuts públics, així com a la regulació del Registre de grups d’interès amb la finalitat que els ciutadans puguin identificar les persones que actuen com a tals i conèixer les relacions que tenen amb l’Administració en defensa d’interessos concrets, així com les regles ètiques a les quals han d’ajustar el capteniment.

LA TRANSPARÈNCIA ENS DONA SOLIDESA

Principis ètics i regles de conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts han d’adequar la seva activitat, i efectes d’un eventual incompliment d’aquests principis

ARXIU

DOCUMENTS VIGENTS

CONVENIS VIGENTS

INSCRIPCIONS A SERVEIS

INFORMACIÓ ANYS 2019-2023

NORMATIVA QUE ENS APLICA

ORDRE JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s’estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d’utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.

Article 5

Tipologia de les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública segons el Pla de comptabilitat

5.4 S’entén per entitats de dimensió reduïda aquelles que durant dos exercicis consecutius compleixin, en la data de tancament de cadascun, dues de les tres condicions següents:

a) Que el total de les partides de l’actiu no superi el milió d’euros.

Fundació TRESC 2019_1.291.044€

Fundació TRESC 2018_ 687.461€

 b) Que l’import del volum anual d’ingressos ordinaris no superi els dos milions d’euros.

Fundació TRESC 2019_804.526€   

Fundació TRESC 2018_544.810€        

c) Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l’exercici no sigui superior a deu.

Fundació TRESC 2019_ 20 treballadors/es

Fundació TRESC 2018_ 19 treballadors/es

    

Article 7 (ORDRE JUS/152/2018)

7.1 Les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública, sigui quina sigui la seva dimensió, estan obligades a fer públiques les dades següents:

 1. a) Activitats.
 2. b) Adreces de correu postal i electrònic.
 3. c) Composició dels òrgans de govern i de l’equip directiu.
 4. d) Estats financers i memòria econòmica.
 5. e) Estatuts.
 6. f) Estructura directiva i de govern.
 7. g) Estructura organitzativa.
 8. h) Fins o finalitats.
 9. i) Missió de l’entitat.
 10. j) Resultat de les activitats acomplertes.
 11. k) Web.

7.2 En el supòsit que les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública estiguin inscrites en el Registre de grups d’interès de Catalunya o en altres registres de grups d’interès, també han de fer constar en el seu lloc web l’identificador que tinguin assignat per aquest concepte.

8.2 Les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública de dimensió reduïda que reben fons públics han de fer públiques les dades enumerades a l’article 7 i, a més, les següents:

 1. a) El balanç social.
 2. b) El col·lectiu de persones beneficiàries ateses.
 3. c) Els concursos, els contractes i les licitacions.
 4. d) El programa i la memòria anual d’activitats.

Normativa que ens aplica

Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya

Llei 21_2014 protectorat de les fundacions

Llei 38_2003 de subvencions

Llei 22_2015 d’auditoria de comptes

Llei 49_2002 del mecenatge

Llei 19_2014 de transparència

ORDRE JUS/152/2018 transparència de les fundacions

Principis ètics i regles de conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts han d’adequar la seva activitat

RD1_1995_Estatut dels treballadors/es

Llei 31_1995 de prevenció de riscos laborals

Conveni Col·lectiu general de centres i serveis d’atenció a persones amb discapacitat

Reglament intern Fundació Tresc 2018

Llei  orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals

Reglament General de Protecció de Dades (UE 2016/679)

RD 1_2013, text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social

Llei 10_2010 de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme