TALLER TASTETS D'OFICIS

Aquest espai de formació pretén que les persones  tinguin una primera aproximació al món laboral a través de la presentació de diferents oficis.

Les persones participants escullen els oficis que els criden més l’atenció, i després d’un treball de recerca d’informació i preparació de material, es comparteix el treball fet  davant del grup. Posteriorment, es crea un espai de debat on cada persona analitza les seves possibilitats, desitjos i potencialitats en relació amb l’ofici presentant.

Es conclou cada sessió mirant vídeos pràctics sobre els oficis treballats. 

A qui es dirigeix?

Tastets d’oficis es realitza a diferents grups de persones que fan formació, tant als programes que tenen lloc a la seu de Girona com al Servei Prelaboral Baix Empordà. Els grups són reduïts d’entre 6 i 8 persones, per tal de poder tenir una atenció més personalitzada i  donar el suport necessari.

Quins objectius té?

– Obtenir els coneixements bàsics sobre els diferents oficis.

  Potenciar la reflexió crítica a l’hora de crear el perfil laboral de la persona. Aprendre a identificar els punts forts, i també els punts febles d’un mateix pel que fa a diferents feines. 

  Aconseguir un domini bàsic sobre informàtica: recerca d’informació per Internet,  programa Power Point i programa Word.

– Millorar l’expressió escrita a través de la creació dels documents de suport per fer l’exposició oral de cada ofici.

– Millorar l’expressió oral a través de les presentacions orals dels diferents oficis.

Amb el suport i la col·laboració de